آرشیو تیر ماه 1397

حرفهای عاشقانه

دلم اسارتی میخواهد ...

۶۰۱ بازديد

دلم اسارتی میخواهد

در چنگال های تو

زمانش مهم نیست

از جنس آغوشت

باشد کافی ست

آن هم با عطر تن تب دار تو

حتی در کنج دلت

غافلی از حال دل

۶۷۵ بازديد
غافلی از حال دل ترسم که این ویرانه را

دیگران  بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند


من دلم می خواهد

۶۹۶ بازديد

من دلم می خواهد،بنویسم از عشق

قلمم باش و بگو

دل هر پاره ی کاغذ تنگ است

بویس:

دل هر شیشه مه روی زمینی سنگ است