گرما

حرفهای عاشقانه

عشق من...

۴۴۲ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی