پاهایت

حرفهای عاشقانه

دارد برف میبارد..

۴۰۵ بازديد

دارد برف میبارد

و همه خوشحالند و من غمگین…

دارد رد پاهایت را می پوشاند برف…!