هیچ گا

حرفهای عاشقانه

تو را هیچ گاه ....

۶۳۹ بازديد
تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد !
تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی
نه با آرزوی من …