هوایت

حرفهای عاشقانه

گاهی در ذهنم..

۱۶۲ بازديد
گـاهـی در ذهـنـم
آنــقــدر واقـعـیــت داری
کـه دسـتـهـایـم هــوایت را در آغـوش می گــیـرد ...


گاهی.....

۴۱۶ بازديد

گاهی…

آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

یا "تو"…