میکند

حرفهای عاشقانه

هر ستاره ای که فکر میکند...

۴۷ بازديد
‏هر ستاره ای فکر میکند
که خورشید است
و خورشید فکر می کند
که شبیه توست


گاهی.....

۴۱۶ بازديد

گاهی…

آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

یا "تو"…