فالمی

حرفهای عاشقانه

دوباره فال حافظ میگیرم...

۴۳۸ بازديد

دوباره فال حافظ میگیرم....

دوباره توی فالمی...

همیشه در خیالتم...

اگر چه بی خیالمی...