رسیدن

حرفهای عاشقانه

شعر رویایی رسیدن

۸۶۲ بازديد

کاری کن
ساحل
رویای رسیدن به تو نباشد
در دریا
چاره جز
عاشق بودن
نیست

کیکاووس یاکیده