خودش

حرفهای عاشقانه

جمعه که خیس باشد..

۴۲۶ بازديد

جمعه که خیس باشد،

دل آدم

برای هزار و یک نفر می گیرد

آن هزار نفر را می شود کاری کرد

آن یک نفر اما!

کار خودش را می کند…