خالی

حرفهای عاشقانه

من آنقدر دوستت دارم

۱۴۶ بازديد
من آنقدر تو را دوستت دارم
که جایم در ” گینس ” خالیست …


با تمام مداد رنگی های دنیا...

۵۰۰ بازديد
با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !