باور

حرفهای عاشقانه

باور نکردم که از من روزی جدا شوی

۶۴ بازديد

باورنکردم که ازمن روزی جدا شوی
اینگونه عهد بشکنی و بیوفا شوی

باورنکردم آن خاطرات فراموش کنی
ایامی برسرمن تو سنگ جفا شوی

نه، آن سنگ لعل ازکینه خوردسرم
بلکه اهرمن فریفته بی آشنا شوی


زندگی همینه...

۴۹۴ بازديد
زندگی همینه :
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .


زمستان....

۴۳۷ بازديد
زمستان راباور نکن…!!!
هوابی تو سردتر از این حرفاست…


زندگی همینه:

۵۸۶ بازديد
زندگی همینه :
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .