یاد

حرفهای عاشقانه

عشق یعنی..

۴۷ بازديد

عشق یعنی آن نخستین حرفها

عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر چه در آن یاد توست


به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت ،

من به این معجزه ایمان دارم ،

منتظر باید بود تا زمستان برود ،

غنچه ها گل بکنند


دوستی ...

۲۵۰ بازديد
دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی

جدا میشه میره سراغ گل دیگه.....

بلکه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم

که وقتی از آب جدا میشه می میره


جز یاد دوست هر چه کنی

۳۵۷ بازديد

جز یاد دوست هر چه کنی,عمر ضایع است
جز سرِّ عشق هر چه بگویی بطالت است