کوچکی

حرفهای عاشقانه

کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت

۶۹ بازديد

کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می‌داشت

تا به جانش می‌خواندی:

نام کوچکی

تا به مهر آوازش می‌دادی،

همچون مرگ

که نام کوچکِ زندگی‌ست