چو

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

با تو دنیا بهشت می باشد..

۲۱ بازديد
با تو دنیا بهشت می باشد بی تو اما بهشت بی رنگ است 

با تو اسبم به تگ همی تازد بی تو همچون الاغکی لنگ است 

با تو در کلبه ای شهنشاه ام بی تو کاخم چو دخمه ای تنگ است 

با تو سنگم به کف چو زر باشد بی تو صد کان زر کمی سنگ است گفته بودم...

۲۳ بازديد

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی


عمر ما عاقبت....

۷۳ بازديد

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید

باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید

گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم

بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید