چقدر

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

عشق من...

۵۸ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی


صدای اشنای تو

۸۱ بازديد
چقدر این صدا برایم آشناست
صدای هق هق گریه های آسمان را می گویم
صدای بارش باران را
بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام
صدایی است که رنگ تنهایی دارد بوی فراق و درد دوری