منی

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

راه که می روی ...

۱۷ بازديد
راه که میروی ، عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .
تو فقط برای منی !


عشق من...

۵۸ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی


وقتی با منی

۲۹۱ بازديد
وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش
در من رخ می دهد!