منی

حرفهای عاشقانه

عشق من...

۲۴ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی


وقتی با منی

۲۵۶ بازديد
وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش
در من رخ می دهد!