عاشقم

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

تو وقتی رفتی...

۵۶ بازديد
تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچ گاه
نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی
خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند
دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم