سرد

حرفهای عاشقانه

عشق من...

۲۳ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی


بیا ای همنشین سرد پاییز...

۲۳ بازديد

بیا ای همنشین سرد پاییز / به آواهای شب هایم درآمیز

بیا ای رنگ مهتاب بلورین / تو شعری تازه در من برانگیز . . .