حالتی

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

نخورده می چه داند ؟

۷۴ بازديد
نخورده می چه داند شراب یعنی چه ؟
ندیده آب چه داند سراب یعنی چه ؟
درست نیست که بدانی چه حالتی دارم
مرا ببین که بدانی خراب یعنی چه !