باور

حرفهای عاشقانه

زندگی همینه...

۳۹ بازديد
زندگی همینه :
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .


زمستان....

۷۰ بازديد
زمستان راباور نکن…!!!
هوابی تو سردتر از این حرفاست…


زندگی همینه:

۹۱ بازديد
زندگی همینه :
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .