ادم

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

آدم گاهی چه گرم می شود ...

۷۳ بازديد

آدم گاهی چه گرم می‌شود

به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛

به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،

به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !

به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …